• Local
  Fakailifia‘i ‘aki kau Polisi´ fo‘i ‘one mo e hina penisini

  Nuku‘alofa – Falaite 30 Sepitema 2016, 12:50pm: Na’e ikai ke lava ‘a e kau polisi´ ‘aneafi ‘o puke ‘a e vaka ‘iote ‘o e tangata ‘Amelika ko ia ko Dean Jay Fletcher na’e hola mei hono tauhi fakalao ia ‘i Vava’u´. ‘I he fakamatala mei he Potungaue Polisi´, na’e hola ‘a Fletcher fakafuofua ki he […]

 • Local
  Fu‘u lahi mali ta‘u si‘i´, ‘Ikai ha lao ke ne ta‘ofi

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 29 Sepitema 2016, 4:42pm: ‘Oku ‘ikai ke poupou‘i ‘e he pule’anga´ ‘a e mali kei ta’u si’i ‘i Tonga ni´ pea ‘oku ‘ikai ha fokotu’utu’u ia felave’i mo ha lao fakaangaanga ke ta’ofi ‘a e mali ‘a e fanau kei ta’u si’i ‘i Tonga ni´. Ko e toko 300 tupu ‘a e […]

 • Local
  Fehu‘ia tu‘unga falala‘anga fakahoko fatongia kau Polisi´

  Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 29 Sepitema 2016, 2:12pm: ‘Oku fehu’ia ‘a e tu’unga falala’anga ‘a e ngaue fakatotolo ‘a e kau Polisi´ fekau’aki mo ha fa’ahinga hia ‘oku tukuaki’i ki ai ha ‘ofisa polisi pea ko e ni’ihi ‘i he kakai ‘o e fonua´ ‘oku mole ‘aupito pe ‘a e falala ia mo e ‘amanaki ko […]

 • Local
  Faleako fo‘ou fanau ako tokamu‘a Maamaloa´

  Nuku‘alofa – Tusite 28 Sepitema 2016, 1:13pm: Kuo kakato hono langa ha lokiako fo‘ou ma‘ae fanau ako tokamu‘a pe kindergarten ‘a Maamaloa ‘i Vaololoa´. Ko e ta‘u eni ‘e faa ‘a e kamata mai ‘a e ‘apiako ni mo e faleako lahi pe ‘e taha na‘e ngaue‘aki ma‘ae fanau´. Ko e talu mei he 2012 […]

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien