Agriculture
Ngāue‘aki fakaveve fanga puakaˊ ke fa‘u kasa ki he ngaahi sitou feime‘atokoniˊ

Nuku‘alofa – Tu‘apulelulu 10 Mē 2018, 2:17pm: Na‘e malava lelei ‘i he ‘aho Pulelulu ‘o e uike niˊ hono faka‘ilonga‘i ‘a e lava lelei ‘o e ngāue ki hono fokotu‘u ‘a e Biogas System hono 5 ‘i he vahe fonua Vava‘uˊ ‘i Longomapu.

Ko e fuofua Biogas foki eni kuo fokotu‘u ‘i he vahe Hihifoˊ pea ‘oku fokotu‘u ia ‘i he api ‘o Siotame Lākai.

Na‘e me‘a ai foki ‘a e ‘eiki Kōvanaˊ, Lord Fakatulolo, ke ne me‘a tonu ki he ngāue kuo fakakakato ‘i he vā fengāue‘aki ‘i he Pule‘anga Siainaˊ mo e Pule‘anga Tongaˊ ‘o fakafou mai ‘i he Potungāue Ngoueˊ ‘i he taha ‘o enau ngaahi Polokalama ngāue ki he langa fakalakalaka ‘o e ngoueˊ ‘i Tonga niˊ.

Na‘e faka‘ilonga‘i ‘i he kakato ‘a e ngāue ni mo hono fakamo‘ui ha sitou kasa ka ko e kasa ko iaˊ mei he fanga puakaˊ pē pea na‘e fakamo‘oni ‘a e kau fakaafe pehē kiate kinautolu na‘a nau ‘i he polokalama ni, ki he ola lelei ‘o e Project ko eniˊ mo e ngāue kuo lava hono fakakakatoˊ.

Na‘e tokoni lahi pe foki mo e fāmili ‘o Pita Lākaiˊ ki he ngāue ni, pea ko e taha ia ‘i he me‘a ‘a e ‘eiki Kōvanaˊ pea mo ‘ene faka‘amu ange ‘e malava ke fokotu‘u ‘a e Biogas System ‘i he ‘api kotoa he te ne malava ke tononi‘i ‘a e ngaahi fāmiliˊ ‘i ha taimi ‘e hoko ai ha faingata‘a hangē ko e hikihiki ko ia ‘o e totongi mo e mahu‘inga ‘o e kasaˊ, si‘isi‘i ‘a e vesitapoloˊ pea pehē ki hono fakatau atu ‘o e fanga puakaˊ ke toe tokoni ki he pa‘anga hū mai ‘a e ngaahi familiˊ.

Na‘e me‘a foki ‘a Lord Fakatulolo ‘o fakamālō‘ia ‘a e Pule‘anga Siainaˊ ‘i he tokoni kuo fai ki hono fakalakalaka‘i ‘o e ngoueˊ mo e ‘ilo mo e taukei ki hono tauhi ‘o e fanga monumanuˊ ‘i he founga fakaonopooni ko eniˊ pea toe ‘aonga foki ki he kakai ‘o e vahe fonuaˊ.

Na‘e fakahā foki ‘e Mr Li Jingguo ka ko e tokotaha eni ‘oku ne tokanga‘i ‘a e Project ko eniˊ ‘a hono tokonia lahi mai ‘e he pule‘anga Siainaˊ ‘a e ngaahi va‘ava‘a ‘o e polokalama ngāue ko eni ‘oku nau tokoni ai ki he tafa‘aki ‘o e ngoueˊ ‘i Tonga niˊ.

Na‘a ne fakama‘ala‘ala ‘a e founga ki hono fakahoko ‘a e ngāue ko eniˊ, ‘a ia ‘oku nau fai ‘e nautolu hono fakapa‘anga mo ‘omai ‘a e me‘angāue fakatekinolosia ki hono fakahoko ‘a e ngāueˊ kae tokanga‘i atu ‘e he Potungāue Ngoue ‘a Tonga niˊ ‘a e feitu‘u ke fakahoko ki ai ‘a e ngāueˊ.

Na‘e pehē foki ‘e he Pule ‘o e Potungāue Ngoue va‘a ‘i Vava‘uˊ, Leoti Vainikolo, ‘oku ‘i ai ‘a e faka‘amu ‘e hokohoko lelei atu ai pē ‘a e fengāue‘aki pea mo e Pule‘anga Siainaˊ ‘i he kaha‘uˊ.

Na‘a ne fakamālō‘ia ai ‘a Mr Li Jingguo mo ‘ene kau ngāue mei Siainaˊ he tokoni lahi kuo fai kae malava ke fakakakato kotoa ‘a e ngāue ki he ngaahi Biogas ‘e 5 ko eni kuo malava ‘o fokotu‘u ‘i he vahe fonua Vava‘uˊ.

Ko e founga ngāue foki ko eniˊ na‘e ‘osi kamata mai pē ia ‘i he Potungāue Ngoueˊ ‘i he Faama ‘ahi‘ahiˊ ‘i Vainī ka ‘oku te‘eki ke toe fakapapau‘i mai ‘i he ngaahi ta‘u ‘e 5 ki mui niˊ ‘a e tu‘unga fakalakalaka hono ngāue‘aki ‘a e founga ko eniˊ ‘i Nuku‘alofa niˊ.

Lolotonga iaˊ kuo ‘osi ‘i ai ‘a e ngaahi ‘api ‘e 6 ‘i Vava‘u kuo nau kamata vakai ki hono ngāue‘aki ‘a e founga ko eniˊ.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien