Local
Mahu‘inga Fāmili´ ‘i he Sosaieti´, kaveinga fakamāmāni lahi ‘aho e Fāmili´

Nuku‘alofa – Falaite 21 ‘Epeleli 2017, 3:37pm: ‘Oku ‘i ai ‘a e mateuteu ange ‘i he tokangaekina ‘o e ‘aho e fāmili´, ko e ‘aho fakavaha‘a pule‘anga eni kuo kotofa ki he ‘aho 15 ‘o Mē 2017.

Ko e taha eni ‘i he kaveinga mahu‘inga ‘aupito ‘i he ‘aho ni ‘i he‘ene felālāve‘i mo e ngaahi palopalema fakasōsiale mo e ngaahi palopalema kehe pe ‘oku mo‘ua ai ‘a e Sosaieti´, ‘i he fakamatala ‘a ‘Ofa Māsila mei he va‘a ‘a e kakai fefine´ ‘i he Potungāue Ngaahi Ngāue Fakalotofonua´.

“Ko e māhina ko ia ko Mē ‘i he ta‘u kotoa pē, kuo fokotu‘u ia ‘i he Pule‘anga Fakatahataha´ ke fakamanatua ko e ‘aho fakamāmāni lahi ia ‘o e fāmili´ pea ‘oku ‘i ai pe ‘a e ngaahi kaveinga ‘i he ta‘u takitaha.

Ko e kaveinga ko ia ki he ta‘u ni´, ‘Ko e Fāmili´ ko e makatu‘unga mahu‘inga taha ia ‘i he Sosaieti´ pea na‘e to‘o hangatonu mai pe ia mei he tu‘utu‘uni fakafonua ko ia ki he vahevahe tatau mo taau ‘a e fakalakalaka kia fafine mo tangata´ pea ‘oku ‘i ai ai ‘a e konga ko eni ‘o e kaveinga ‘o e ta‘u ni´.

‘I he‘ene pehē na‘e ‘i ai pe ‘a hono fakatokanga‘i ‘a e mahu‘inga ko ia ‘a e fānau´ he fāmili´ pea na‘a mau hanga pe ‘o lave‘i ai ‘i he kaveinga ko ia ‘i he ta‘u ni´ ko e to‘utupu´ pe ko e fānau´, ko e kaha‘u ia ‘o e fonua´.”

‘Oku ‘osi ‘i ai pe ‘a e polokalama kuo fokotu‘utu‘u ‘e he va‘a ‘a e kakai fefine´ ‘i he Potungāue Ngaahi Ngāue Fakalotofonua´ fakataha pea mo e Kōmiti palani fakafonua ki hono tokangaekina ‘a e polokalama ko eni ki hono faka‘ilonga‘ai ‘a e ‘aho ‘o e fāmili´.

‘Oku tāfataha ai ‘a e tokanga´ ki he ngaahi polokalama ke lave‘ilo ‘e he kakai ‘o e fonua´ ‘a e mahu‘inga ‘o e fāmili´.

Kau ai ‘a e polokalama talanoa ‘i he televīsone´ mo e letiō pea pehē pe foki ki he ngaahi tu‘uaki pea ‘oku ‘i ai foki mo e polokalama makehe ‘e fakahoko ia ‘i he televīsone fakalotu´ ki hono talanoa‘i ko ia ‘a e mahu‘inga ‘o e fāmili´ ‘i he sosaieti´.

Ka neongo kuo mahino ‘a e fokotu‘utu‘u ‘a e pule‘anga´, ‘oku ‘i ai pe mo e ngaahi polokalama kehe ‘oku teuteu ‘i he ngaahi kupu ‘ikai fakapule‘anga´ ‘o hangē ko e Senitā fakafonua ‘a Tonga ma‘ae kakai fefine´ mo e longa‘i fānau´ ‘i Halaleva´ ‘i he fengāue‘aki pē mo e Putungāue Ngaahi Ngāue Fakalotofonua´ ke faka‘ilonga‘i ‘a e ‘aho ‘o e fāmili´.

Na‘e fakahā foki ‘e ‘Ofa Māsila´, ‘oku ‘osi ‘i ai mo e polokalama kuo fokotu‘utu‘u atu ki hono faka‘ilonga‘i ‘o e ‘aho´ ‘i he Paaka fakafonua ko ia ‘i Popua´ pea ‘oku ‘i ai mo e fakamatala ‘e tuku hake ‘i he polokalama ko eni´ felāve‘i pe mo e mahu‘inga ko ia ‘o e fāmili´ pe documentary fakataha pe mo e sio ki ha billboard ke tu‘u pē mo ia ‘i he Paaka´.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien