Electricity and Water
Kau ‘Uhila´ he ‘asenita ki he fuofua ‘a‘ahi mai Palēmia Nu‘usila´

Nuku‘alofa – Pulelulu 14 Sune 2017, 4:54pm: ‘Oku ‘amanaki ke ‘a‘ahi mai ‘a e ‘Eiki Palēmia ‘o Nu‘usila´, Bill English, ‘i he ‘aho Falaite´, ko ‘ene fuofua ‘a‘ahi fakapule‘anga mai ia ki Tonga ni´.

Ko e taha ‘o e ngaahi polokalama ‘oku fiema‘u ke ne ‘ahia´, ko e polokalama ‘i he tafa‘aki ki he ‘uhila´ ‘a ia ko e taha eni ‘a e tokoni lahi taha ‘oku foaki ‘e he pule‘anga Nu‘usila´ ki ha fonua ‘i he Pasifiki´ ‘o hangē ko e polokalama ‘uhila ko ia ‘a Tonga ni´.

Na‘e fai ai ha fakatalanoa ‘a Luseane Luani mo Steven ‘Esau, ko e pule ki he tafa‘aki fakapa‘anga ‘a e kautaha ‘Uhila ‘a Tonga´, felāve‘i mo e polokalama ngāue ko eni´.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien