Nuku‘alofa – Tusite 4 ‘Okatopa 2016, 2:06pm: Koe‘uhi´ ko e ‘alu ke tupu tokolahi ‘a e kakai ‘oku nau nofo‘i ‘a e fonua ni pea ‘oku toe mahino ‘oku lahi ange ai mo e ngaahi ngaue ‘oku kaunga ki hono ‘uli‘i ko ia ‘o e vai´ ‘i lalo fonua´.

‘Ikai ko ia pe ka ‘oku toe lahi ange ai ‘a e vai ‘oku pamu pe to‘o mei he ngaahi matavai´ ‘o vave ange ia mei he melie ‘oku tonu ke fakafoki hifo mei he vai ko ia ‘i lalo fonua´.

Ka ko e taha ia ‘o e ngaahi ‘uhinga ki hono fa‘u ‘o e lao fakaangaanga ki hono tokangaekina ‘a e koloa vai 2016, ‘o fakataumu‘a ki hono tokangaekina ‘a e ma‘u‘anga vai kotoa pe ‘i Tonga ni pea ke ne malu‘i mo fakatolonga ‘a e vai´ koe‘uhi´ ko e ngaahi uesia ‘i he feliuliuaki ‘o e ‘ea´ pea mo e fakatamaki fakaenatula´ ‘o hange ko ia ko e fakamatala ‘a Taniela Kula ko e pule ‘o e va‘a Sioloki ‘a e pule‘anga´.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien