Electricity and Water
Hiki totongi ‘uhilaˊ: Fiema‘u toe ngāue fakapotopoto‘i ma‘u‘anga ‘uhila ‘i ‘apiˊ

Nuku‘alofa – Tūsite 23 Sanuali 2018, 11:41am: ‘Oku hiki ‘a e totongi ‘a e ‘uhilaˊ ke kamata ‘i he māhina kaha‘uˊ ‘i he ‘aho ‘uluaki ‘o Fepueli 2018 ke a‘u ki he seniti ‘e 85.14 ki he ‘iuniti.

Ko e hiki ‘aki ia ‘a e seniti ‘e 3.94 mei he totongi ‘uhila lolotongaˊ ‘a ia ko e seniti ‘e 81 ki he ‘iuniti.

Na‘e fakahā foki ‘i he fakamatala mei he pule ‘a e va‘a pa‘anga ‘a e Kautaha ‘Uhila ‘a Tongaˊ, Steven ‘Esau, ko e hiki ko eniˊ mei he hiki fakamuimui taha ‘a e ‘Uhilaˊ ne fai ‘i Siulai ‘o e ta‘u kuo‘osiˊ pea na‘e makatu‘unga ia ‘i he ‘ikai ke ‘i ai ha pa‘anga fe‘unga hū mai ‘a e Kautahaˊ ke totongi ‘aki ‘a e loloˊ ‘a ia na‘e a‘u mai ki he māhina ni ‘oku fakafuofua ki he $2.8 miliona ki he māhina ‘a e pa‘anga ‘oku fiema‘u ke totongi ‘aki ‘a e lolo ki hono fakalele ‘a e ma‘u‘anga ivi ‘uhilaˊ ‘i he fonua ni.

Na‘a ne fakahā foki ‘a e feliliuaki ‘i he totongi ‘uhilaˊ ‘a ia ‘oku makatu‘unga pe ia mei he feliliuaki ‘a e totongi loloˊ ‘i ha faka‘eke‘eke mo ‘Anau Taufa.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien