Local
Fiema‘u ke lao‘i e tui leta malu‘i e me‘alele´

Nuku‘alofa – Falaite 26 Mē 2017, 2:42pm: ‘Oku ‘i ai ‘a e hoha‘a ‘a e ‘Eiki Fakamaau Lahi´ ki he tu‘unga ‘a e ngaahi me‘alele ‘oku lele holo ‘i he hala pule‘anga´ ‘o ‘ikai ke ngāue‘aki ‘e he kau pāsese´ ‘a e leta malu‘i ‘o e me‘alele´ pe seatbelt pea pehē pe foki ki he ngaahi me‘alele pe ko e ngaahi veeni eni ‘oku ‘ā ‘a mui ‘o malava ‘a e heka ai´.

Ko ‘ene fakahā eni ‘i he‘ene tala tu‘utu‘uni he hopo ‘a Paletili Afu ka ko e matāpule ko ia na‘e tā tikite ki he faka‘uli ta‘etokanga ‘o hoko ai ‘a e mate ‘a ha pēpē ‘i he fepaki he hala pule‘anga´ ‘i ‘Aokosi ‘o e ta‘u kuo ‘osi´ pea na‘e fakahoko foki ai ‘a hono tautea´ ko e ngāue pōpula ta‘u ‘e ua mo e konga kae tauhi angalelei.

Na‘e fakahā ai ‘e he Fakamaau Lahi´, ‘oku fu‘u fiema‘u ‘aupito ke fai ‘a e fakalelei lahi ki he ngaahi me‘alele ‘i he hala pule‘anga´.

Na‘a ne pehē ‘oku hoha‘a ‘a e Fakamaau‘anga´ he ko e mo‘oni´, ko e heka ‘a e kau pāsese´ ‘i ‘i he ngaahi me‘alele´ mo e heka ko ia ‘i mui ‘i he ngaahi loli´, ‘oku ‘ikai ha leta malu‘i ia pe ko ha me‘a ke piki ki ai ‘a e kau pāsese´ tautautefito ‘i ha hoko ha fakatu‘utāmaki.

‘Oku makatu‘unga leva mei heni ‘a e lahi ‘a e punakaki ‘a e kau pāsese´ mei he ngaahi me‘alele´, ‘i he taimi ‘oku hoko ai ‘a e fakatu‘utāmaki´ pea ko e fakame‘apango foki ko ‘ene a‘u ki he tu‘unga ‘o e mate´.

‘Ikai ko ia pē ka ko e tā tu‘o lahi ‘a e hā ‘a e ni‘ihi ‘i he fakamaau‘anga´ ko e ngaahi hia ‘i he ngaahi fakatu‘utāmaki pehe ni´.

Na‘a ne toe pehē foki ‘oku tānaki ki he hoha‘a ‘a e fakamaau‘anga´, ‘a e lahi ‘a e ‘ū me‘alele ‘oku ‘ikai totonu ke toe lele ‘i he hala pule‘anga´ hangē ko e ngaahi me‘alele ‘oku mafahi ‘a e sio‘ata, ‘ikai ke kei lava ‘a e matapā ke tāpuni, ‘a e ngaahi me‘alele ‘oku mahino pe mei hono fōtunga´ ‘oku ‘ikai ke toe ‘i he tu‘unga fe‘unga ia ke ngāue‘aki.

‘I he‘ene pehē, ‘oku ‘ikai foki ke ‘i ai ha lao ia ‘a e fonua ni ke tui ‘a e ngaahi leta ‘o e me‘alele´ ‘i he taimi ‘oku lele ai ‘i he hala pule‘anga´ ka ‘oku ‘i ai ‘a e faka‘anaua na‘a malava ke fakasi‘isi‘i ‘a e mate ‘i he ngaahi fakatamaki ‘i he hala pule‘anga´ ‘aki hano tui ‘a e ngaahi leta malu‘i ‘o e me‘alele´.

Na‘e tokoni mai foki ‘a e fakafofonga falealea malōlō ko ‘Etuate Lavulavu ‘i he kaveinga ni, tautautefito ko ia foki na‘e Minisitā ki he Fefononga‘aki´ ‘i he taimi na‘a ne kei falealea ai´, ‘a ia na‘a ne faka‘amu ai ke toe muimui‘i ‘e he kau fakafofonga fale alea´ e tu‘utu‘uni na‘e paasi ‘e he fale alea´ he 2008 ke tui e leta he me’alele´ pea mo ta‘ofi e telefoni lolotonga e faka’uli´ ke fakasi‘isi‘i e ngaahi fakatu’utāmaki he hala pule‘anga´.

Na‘e fakahā foki ‘e Etuate na‘e ‘osi teuteu ‘ene ngaahi lao fakaangaanga, kau ai e hao mo e malu ‘a e kakai´ he hala pule‘anga´ he taimi na’e kei Minisitā ai ki he Ngaahi Me’a Lalahi´, ka na’e te‘ekiai ke kakato.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien