Government
Faka‘amu Talitha Project ke ta‘ofi fakafuakava mali he ta‘u 15, 16 mo e 17

Nuku‘alofa – Falaite 19 Mē 2017, 3:43pm: Ko e ta‘u 15, ‘oku kau ia ‘i he kei ta‘u si‘i ke mali tautautefito ‘i hano fakamali‘i ‘a e ni‘ihi ‘i he ta‘u ko eni´ ko e fai ‘aki ‘a e loto ‘a e ongo mātu‘a´.

‘Oku tokolahi foki ‘a e fānau fefine kei ta‘u si‘i kuo nau hoko ko e fa‘ē, pea ‘i he ta‘u ko eni´, ‘oku ‘i ai ‘a e faka‘amu mei he Talitha Project, ke fokotu‘u pē ‘a e ta‘u fakalao ki he mali´ ki he ta‘u 18 kae lava ‘a e fānau´ ‘o mateuteu ke nau hoko ko e kakai falala‘anga, ko e ngaahi fa‘ē kā ko e uaifi foki.

Na‘e fakahoko ai ‘i he ho‘atā ‘o e ‘aho ni´ ki he Hotele Tanoa, ‘a e polokalama kemipeini ‘a e Talitha Project felāve‘i mo e ta‘u fakalao ki he mali´ ‘i Tonga ni ‘i he taumu‘a ke teke mo fakamālohia ange ‘a e ta‘u´ ke tu‘uma‘u pē ‘i he 18.

‘Oku fiema‘u foki hono poupou‘i ‘a e polokalama ni, ‘i he fakamatala ‘a Vanessa Heletā mei he Talitha Project.

Ko Vanesa Heletā foki ‘oku ne fakalele ‘a e Talitha Project pea ‘oku tokolahi foki ‘a e fānau fefine ‘oku nau ma‘u tokoni mo fale‘i pea ‘ikai ko ia kā ko hono poupou‘i kinautolu ‘i he hala fononga ‘oku nau ‘i ai´ ko e ‘uhinga´ ‘oku mahino mai ko e ngaahi palopalema lahi ‘oku toe tānaki mai ia ‘i hono fakamali‘i kinautolu ‘i he ta‘u 15, 16 mo e 17.

Kā ko e faka‘amu´ ē ke tuku pē ‘a e Lao´ ke nofo ‘i he ta‘u 18.

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien