Local
Anga tuku‘au mai Konisitūtone´ mei he kuohili´ ki he ‘aho ni´

Nuku‘alofa – Falaite 19 Mē 2017, 2:14pm: ‘Oku fa‘ufa‘u ‘a e pule‘anga´ ke nau to‘o mai e mafai ‘a e Tu‘i´, ‘oku hā ‘i he kupu 39 ‘o e Konisitūtone´ ke ‘omai ia ki he pule‘anga´ mo e Kapineti´ pea ‘omai mo ‘ene ‘Afio´ ki he Kapineti´ ‘o nau fale‘i pea mo ne ‘afio‘i ‘a e me‘a kotoa ki he pule‘anga´ pea mo ‘enau ngāue´ kae hā molemole ‘a e temokalati ‘oku feinga ki ai ‘a Tonga´.

‘I he kupu 39 ko ia ‘a e Konisitūtone´, ‘oku pehē mai ai ‘e ngofua ki he Tu‘i´ ke fai e ngaahi talie mo e ngaahi pule‘anga muli´. Ka ‘oku ‘ikai ngofua ke ne fai ha ngaahi talite ‘oku faikehe mo e ngaahi lao ‘o e pule‘anga ni. ‘E ‘ikai ngofua ki he Tu‘i´ ke ue‘i ‘a e tute ta‘e loto ki ai ‘a e Falealea´. ‘Oku ngofua ki he Tu‘iˊ ke fakanofo ‘ene kau fakafofonga ki he ngaahi pule‘anga´ ‘o hangē ko e anga ko ia ‘o e ngaahi pule‘anga´.

Ko e taimi ni´ foki ‘oku ‘afio ‘a e Tu‘i´ ko e Sea ‘a e Fakataha Tokoni´, ‘i ai mo ‘ene kau fale‘i kuo ne fili mai pea ‘oku tau‘atāina ‘enau ngāue´ mei he pule‘anga´ pea pehē ki hono mafai´.

Ko e Fakataha Tokoni´ foki fakatatau ki he Lao´, ‘oku fili mai ‘e he Tu‘i´ ‘ene kau mēmipa´, taimi ‘oku paasi ai ‘a e Lao´ mei Falealea´, ‘oku fakahū ‘o fakamo‘oni huafa ki ai ‘a e Tu‘i´, pea ka ‘i ai ha Lao ‘oku talafili pe fehu‘ia ‘e he kakai ‘o e fonua´, ‘oku lava ke nau tangi ki he Tu‘i´.

‘Oku mahino mei he talanoa ‘aneafi ‘a e kau faiongoongo´ pea mo Peter Pursglove ko e loea ‘i he  Konisitūtone mei he Kominiueli´, na‘a ne ‘i Tonga ni ‘i he 2014, ‘a e ma‘a mo totonu ‘ene ngāue´ ‘i he  tafa‘aki ki he fa’unga temokalati ‘a Tonga´ pea mo hono fakahoa ki he fa’unga ‘a Pilitānia´.

Kaikehe ‘i he pule‘anga hono ua ‘o e taimi ni´, ‘oku ‘i ai leva ‘a e vakai ki he ngaahi fokotu‘utu‘u na‘e fou mai ai ‘a e fonua´, ‘a e ngaahi liliu ‘o kau ai ‘a e fili pule‘anga ko eni ‘i he ta‘u 2010 pea na‘e fai ‘a e ngaahi fakalelei ko ia ‘i he Komiti´ ‘a ia ko e Sea ai´ ko Toketā Sitīveni Halapua pea na‘a ne ‘omai ai ‘a e ngaahi fakamatala ko eni´, ‘i he anga ‘a e tuku‘au mai ‘a e Konisitūtone´ mei he kuohili´ ‘o a‘u mai ki he ‘aho niˊ.

Ko Dr. Sitīveni Halapua ‘i he fakatalanoa mo Katalina Tohi:

 

print

About the author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien