Wednesday , 2 December 2015
BREAKING NEWS
Home » Domestic » Tukupa kau Matapule ngaahi ako’anga Siasi Katolika
Tukupa kau Matapule ngaahi ako’anga Siasi Katolika
Ko 'e kau Matapule o Apifo'ou mo Takuilau College. Faita: TDN

Tukupa kau Matapule ngaahi ako’anga Siasi Katolika

Nuku’alofa-February 13:4.30pm (TDN): Na’e fakahoko ‘i he Falaite kuo’osi ‘e he ‘Eiki ‘Epikopo ‘o e Taiosisi, Tonga mo Niue, Soane Paini Mafi ‘a e ouau Misa tapuaki ‘o e ta’u fakaako 2014, ‘a ia ne fakatahataha ai ki he Falelotu, Maliatupu -‘i – Makulata, ‘a e ngaahi ako’anga kotoa ‘a e Siasi Katolika ‘i Tongatapu ni.

Na’e kau mai foki ki ouau Misa ni, ‘a e Kolisi ‘Apifo’ou, Kolisi Takuilau, ‘Ahopanilolo, Montfort, ‘Apiako Komesiolo pea pehe ki he Kindy, Falakiko ‘Asisi, ‘a ia ‘oku tu’u ‘i Pasilika pea mo e Kindy, Malia- ‘i –Makulata mei Ma’ufanga.

“Ko e fakataha’anga fakafiefia mo’oni ‘eni kiate au, he ‘eku mamata atu ki ho’o mou fofonga fiefia ketau fakataha mai ki heni. ‘Oua na’a ngalo ketau lotu ma’u p emo hufia ‘a e ngaahi ngaue kotoa pe,” ko e konga ia ‘i he me’a ‘a e ‘Eiki ‘Epikopo.

Taimi tatau, na’e fakahoko ai pe mo e tukupa ‘a e kau Matapule ‘o e ngaahi Kolisi ni, ‘a ia ne fili kinautolu ke Matapule ‘i he 2014.

“‘Oku ou tu’u ni, koe’uhi ko e fatongia, ko e Matapule, ‘i ai kuo ui au ki ai ‘e he ako’anga. Ko ia ‘oku ou loto ke tukupa ‘a ‘eku mo’ui, ke fakahoko ‘a hoku fatongia ki he lelei taha. Ke u fengaue’aki mo hoku kaunga Matapule, ki hono fakahoko lelei e fatongia. Ke u tomu’a taliangi kakato ki he ngaahi tu’utu’uni ‘a e ‘apiako pea ke uhoko ai ko ha tasipinga lelei ki he toenga hoku kaunga ako. Ke u tokoni ma’u pe ki he kau faiako, koe’uhi ko e ma’uma’uluta, maau pea mo e malu ‘a e ako’anga. Ke u toka’i pea faka’apa’apa’i a e tokotaha kotoa ‘i he ako’anga. Pea ke u mateaki’i, mamahi’i mo ‘ofa’i foki ‘a e ako’anga. Ke u falala, ‘ikai ki hoku ivi, ka ki hono faitokonia au ‘e he ‘Eiki,” ko e konga ia ‘i he tukupa ‘a e kau Matapule ki he fa’ahi ta’u fakaako 2014.

 

 

 

 

Leave a Reply