Monday , 30 November 2015
BREAKING NEWS
Home » Domestic » Fakanofo Matapule Kolisi ko Tupou
Fakanofo Matapule Kolisi ko Tupou
Some of the newly badged prefects at Tupou College for 2014: (from left) Viliami Vake, Sefita Tautua'a, Taniela Fihaki, Tevita Fifita and Sione 'Eteaki. Photo: TDN

Fakanofo Matapule Kolisi ko Tupou

SAMIU FOTU
Nuku’alofa (TDN): Na’e fakahoko ‘a e malanga fakanofo ‘a e kau Matapule ‘o e Kolisi ko Tupou, ‘e he Tangata’eiki Palesiteni, Rev Dr ‘Ahio, he Sapate ‘aho 02 Fepueli 2014.
Ko e ouau fakanofo ni, na’e fakahoko pe ia ‘i he Falelotu Fakamanatu ‘o Dr Molitoni ‘i Toloa pe. Na’e fakanofo ai foki ‘a Tevita ‘Okusi mei Tatakamotonga mo Angaha ‘Eua, ke ne hoko ko e Matapule Lahi ia he Kolisi, ki he 2014.

Na’e fe’unga mo e kau Matapule ‘e toko 30 fakakatoa na’e fakanofo.

Taimi tatau, na’e fakahoko ai pe hono talitali lelei mo fakanofo ‘o e kau ngaue fo’ou ki he Kolisi, ‘a ia ‘oku nau kamata ngaue ‘i he ta’u ni he Kolisi ko Tupou, ‘a ia na’e fe’unga mo e toko 15 ‘a e katoa ‘o e kau ngaue fo’ou ki he Kolisi ‘i he ta’u.

Fakatatau ki he malanga ‘a e Palesiteni, na’a ne fakamamafa’ ai ki he kau Matapule ‘a e ngaahi tefito’i me’a lalahi ‘e 5, ‘a ia ‘oku mahu’inga ke ma’u pe tukuloto’I, kae lava ke faingofua mo lele ‘i matangi ‘a e fuafatongia ‘a e kau Matapule.

“Ko e fatongia mafatukituki ‘eni kuo hilifaki ki homou uma pea ‘e lava lelei pe ia ‘o fua, ka kuopau ke fakahoko ‘aki ia ‘a e ngaahi tefito’i mo’oni ko ‘eni. 1 – manatu’i ma’u pe, ko Sisu, ko e ma’u’anga ivi ia. 2 – kemou matu’aki fakaongoongo mo talangofua ki he Pule ‘o e Kolisi mo e kau Tiuta. 3 – tauhi mo malu’i e fatongia ke ma’oni’oni he taimi kotoa pe. 4 – ‘Oku mahu’inga kemou hoko ko e fa’ifa’itaki’anga, pe sipinga lelei ki he fanau ako. 5 – Fai e fatongia ke ha mai ai e Langilangi ‘o e ‘Eiki,” ko e konga ia mei talatalaifale ‘a e Tangata’eiki Palesiteni.

Na’a ne pehe, ko e ta’u ‘eni ‘o e fuakolosi pea na’a ne to’o mai foki mo e fitu’i lea mei he funga Kolosi. ‘o pehe, ko e ma’u’anga ivi ia.
Kaekehe, na’e me’a foki ‘a e Nopele ma’u tofi’a, Hon Kalaniuvalu mo hono hoa Masela ‘i he ouau fakanofo ni.

Na’e kau ki ai ‘a e Tangata’eiki Puleako mo e Tiuta Lahi ‘o e Kolisi Tonga, Kalafitoni Latu mo Kefu Fonua, Lord Tangi pea pehe ki he kau ‘a’ahi mo e ngaahi matu’a tauhi fanau ‘a e Kolisi.

Lolotonga ‘a e malanga, na’e fakatapui ai pe mo e me’alea fo’ou (vaiolingi) ‘a e Kolisi ke tokoni ki he kau Ifi Palasa.
‘I he hili ‘a e malanga fakanofo, na’e fakahoko ai p emo ha talitali ‘e he Tiuta Lahi mo e kau ngaue ‘a e Kolisi ‘a e Tangata’eiki Palesiteni mo e kau ‘a’ahi ki he falekai ‘o e Kolisi, ‘i ha ouau ma’u me’atokoni.

Leave a Reply